Disclaimer

Op deze website wordt u als internetgebruiker informatie aangeboden over de bedrijfsactiviteiten en dienstverlening van Switch2asp. Op deze Switch2asp site zijn de volgende voorwaarden van toepassing. Door deze site te bekijken en de daarop geboden informatie te gebruiken verklaart u zich akkoord met deze voorwaarden. (Zie tevens Algemene Voorwaarden.)

De gegevens op deze internetsite zijn bedoeld ter algemene informatie. Deze gegevens kunnen zonder nadere aankondiging wijzigen. Switch2asp heeft zorgvuldigheid in acht genomen bij het samenstellen en onderhouden van de Switch2asp site en daarbij gebruik gemaakt van bronnen die betrouwbaar geacht worden. Switch2asp staat echter niet in voor de juistheid, volledigheid en actualiteit van de geboden informatie. Switch2asp aanvaardt geen verplichting om de geboden informatie te actualiseren of mogelijke fouten te corrigeren. Switch2asp wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. Aan de geboden informatie kunt u geen rechten ontlenen. Switch2asp garandeert evenmin dat de Switch2asp site foutloos of ononderbroken functioneert.

Op de Switch2asp site wordt, al dan niet door middel van hyperlinks, verwezen naar informatie verstrekt door derden. Dergelijke informatie door Switch2asp niet nader beoordeeld op redelijkheid, juistheid, volledigheid of actualiteit. Switch2asp wijst iedere aansprakelijkheid ter zake nadrukkelijk van de hand. De geboden informatie is niet bedoeld als een vervanging van deskundig advies. Wanneer u zonder verificatie of nader advies van de geboden informatie gebruik maakt doet u dat voor eigen rekening en risico. Switch2asp behoudt alle rechten met betrekking tot op de site gepresenteerde informatie (waaronder teksten, grafisch materiaal en logo's). U verkrijgt geen enkele vorm van licentie met betrekking tot die informatie, behalve voor zover strikt nodig voor het online bekijken van de site.

In het bijzonder is het niet toegestaan om zonder nadere uitdrukkelijke schriftelijke toestemming van Switch2asp, de inhoud van de site over te nemen, te vermenigvuldigen of op welke wijze dan ook aan enige derde ter beschikking te stellen. De uitsluitingen en beperkingen van aansprakelijkheid strekken mede ten gunste van bestuurders en medewerkers van Switch2asp en haar toeleveranciers.