• Home
  • Algemene Voorwaarden

Algemene Voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN SWITCH2ASP NEDERLAND

DEEL A: ALGEMENE BEPALINGEN

1. Definities

• Onder "Overeenkomst" wordt in deze voorwaarden verstaan elke Overeenkomst onder de hieronder opgenomen voorwaarden tussen Switch2asp en Contractspartij met betrekking tot de levering van de Diensten door Switch2asp (zie tevens contract), langs conventionele weg dan wel via enige ander (tele- dan wel online-) communicatiemiddel waaronder bijvoorbeeld maar niet uitsluitend, al dan niet via vaste infrastructuren en protocollen zoals I-Mode, Vodafone Life, WAP, SMS, Whatsapp en Internet Protocol, alles in de ruimste zin des woords.

• Onder "Switch2asp" wordt in deze voorwaarden verstaan de onderneming Switch2asp alsmede alle zuster-, moeder- dochterondernemingen waar Switch2asp mee in verband staat.

• Onder “Diensten” wordt in deze voorwaarden verstaan alle diensten en/of goederen en/of documentatie en/of programmatuur en/of applicaties en/of websites en/of databestanden en/of apparatuur en/of materialen die Switch2asp aan Contractspartij levert op basis van de Overeenkomst, zoals – maar niet beperkt tot – webdesign, redesign, logodesign, webpromotie, drukwerk, advertenties, promotiegoederen, point of sale en voorts alle Diensten die verband houden met de corporate identity van Contractspartij; dit alles in de ruimste zin van het woord.

• Onder "Contractspartij" wordt in deze voorwaarden verstaan een ieder die met Switch2asp een Overeenkomst aangaat.

2. Toepasselijkheid

• Deze voorwaarden zijn van toepassing op elk aanbod van en elke Overeenkomst met Switch2asp. Deze algemene voorwaarden zijn gedeponeerd bij de griffie van de arrondissementsrechtbank te Alkmaar. De voorwaarden worden op verzoek kosteloos toegezonden en zijn gepubliceerd op de website http://www.switch2asp.com/algeme-voorwaarden.html.

• Afwijkingen van deze voorwaarden gelden uitsluitend voor zover partijen deze uitdrukkelijk en schriftelijk zijn overeengekomen. Afwijkingen gelden uitsluitend voor het aanbod of de Overeenkomst waarbij deze zijn gemaakt.

• Switch2asp heeft het recht werkzaamheden ten behoeve van de Overeenkomst te laten verrichten door derden. Indien in deze voorwaarden rechten of gunsten ten behoeve van Switch2asp worden bedongen, dan worden deze eveneens geacht te zijn bedongen door of ten behoeve van door Switch2asp in verband met de Overeenkomst ingeschakelde derden.

• De toepasselijkheid van de algemene voorwaarden van de Contractspartij wordt uitdrukkelijk verworpen.

• De rechten en verplichtingen uit de Overeenkomst zijn voor Contractspartij niet overdraag- dan wel licentieerbaar aan derden, zonder schriftelijke toestemming van Switch2asp.

3. Totstandkoming

• Aanvaarding door de Contractspartij van een gedane offerte dient te geschieden door de offerte ondertekend per post of per fax aan Switch2asp te retourneren. Indien dit uitdrukkelijk door Switch2asp wordt aangegeven, kan de aanvaarding ook op andere wijze, bijvoorbeeld door e-mail geschieden.

• Aanvaarding van de gedane offerte houdt tevens in dat Contractspartij aan Switch2asp voor de duur van de overeenkomst een exclusief recht verleent om de opdracht uit de Overeenkomst te vervullen. Een en ander tenzij partijen in de offerte uitdrukkelijk hiervan afwijken.

• Indien de acceptatie ten aanzien van de offerte voorbehouden en/of wijzigingen, in welke hoedanigheid van welke aard dan ook, door Contractspartij zijn aangebracht, komt de Overeenkomst pas tot stand zodra Switch2asp deze wijzigingen en/of voorbehouden geaccepteerd heeft en zulks ook kenbaar gemaakt heeft aan Contractspartij. Voor zover deze wijzigingen en/of voorbehouden een verhoging of verlaging van de prijs inhouden, heeft dit pas geldende kracht voor zover partijen dit schriftelijk overeengekomen zijn.

• Onverminderd het bepaalde in lid 1, lid 2 en lid 3, komt de Overeenkomst niet eerder tot stand dan op het moment dat Switch2asp een opdracht en de bijhorende offerte akkoordverklaring, zoals bedoeld in de voorgaande leden, van de Contractspartij heeft geaccepteerd. Switch2asp heeft het recht een opdracht zonder opgave van redenen te weigeren. Switch2asp kan evenwel aan een akkoordverklaring nadere voorwaarden verbinden.

• Een Overeenkomst wordt uitsluitend geacht tot stand te zijn gekomen met Switch2asp en niet met een van de medewerkers van Switch2asp afzonderlijk.

4. Aanbod

• Elk aanbod van Switch2asp is herroepelijk en vrijblijvend, tenzij uitdrukkelijk is bepaald dat het onherroepelijk is.

• Door Switch2asp in catalogi, internet, presentaties of op andere wijze kenbaar gemaakte prijzen binden Switch2asp niet.

• Switch2asp kan prijzen wijzigen in het bijzonder op basis van de gebruikelijke inflatiecorrectie en wanneer zij daartoe genoopt wordt door wijzigingen van (fiscale) wetgeving, zonder dat daarmee een nieuw aanbod wordt gedaan dat door de Contractspartij opnieuw aanvaard behoeft te worden. Een verhoging van meer dan 25% geeft de Contractspartij het recht de Overeenkomst te ontbinden.

5. Termijn

• Een door Switch2asp eventueel overeengekomen termijn om Diensten te verrichten, wordt geacht bij benadering te zijn overeengekomen tenzij deze uitdrukkelijk schriftelijk als een fatale termijn is gekwalificeerd.

• De termijn gaat in zodra alle voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, die Contractspartij aan Switch2asp dient te verstrekken en de eventueel overeengekomen aanbetaling in het bezit zijn van Switch2asp.

• Switch2asp zal zich zoveel mogelijk aan de termijn houden, maar is niet aansprakelijk voor de gevolgen van een overschrijding. Een overschrijding van de termijn verplicht Switch2asp niet tot een vergoeding, noch geeft zij Contractspartij het recht de Overeenkomst te ontbinden.

6. Prijs en Betaling

• De door Switch2asp te berekenen vergoedingen zijn in Euro's en luiden exclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd.

• Indien de vergoeding geheel of ten dele afhankelijk is van gegevens die door Switch2asp worden geadministreerd, dan zullen de door Switch2asp aangeleverde gegevens bindend zijn.

• Onverminderd het recht van Switch2asp genoemd in artikel 8 lid 2, zal Switch2asp wekelijks, twee wekelijks, maandelijks, jaarlijks, op projectbasis dan wel op basis van deelfacturering een factuur versturen aan Contractspartij waarin de door Contractspartij te betalen bedragen over de voorafgaande periode worden gespecificeerd. Betaling van de factuur dient binnen 14 dagen na factuurdatum te geschieden. Facturatie ten aanzien van Asp diensten geschieden vooraf. Afgenomen diensten dienen dan ook volgens contract jaarlijks vooraf voldaan te worden.

• Betalingen van Contractspartij strekken in de eerste plaats steeds ter aflossing van alle verschuldigde rente en kosten en vervolgens van opeisbare facturen die het langst openstaan, ook wanneer Contractspartij vermeldt dat de betaling betrekking heeft op een latere factuur.

• De betalingsverplichting van Contractspartij gaat in op het moment waarop de Overeenkomst, in de zin van artikel 3, tot stand is gekomen. Als moment van betaling geldt het tijdstip waarop het verschuldigde is bijgeschreven op de bankrekeningen van Switch2asp.

• Switch2asp kan niet aansprakelijk worden gehouden voor frauduleus gebruik van de betalingsgegevens door derden.

• Meerwerk / extra kosten: Indien Switch2asp ten behoeve van de Contractspartij werkzaamheden dient te verrichten, uit welke hoofde dan ook, die niet in een Overeenkomst tussen Partijen schriftelijk zijn vastgelegd, of kosten ontstaan doordat Contractspartij op enigerlei wijze in gebreke is gebleven en daardoor de uitvoering van de Overeenkomst onmogelijk maakt of bemoeilijkt, worden deze werkzaamheden / kosten als meerwerk beschouwd en als zodanig extra in rekening gebracht. De tarieven voor meerwerk zullen separaat genoemd worden in de Overeenkomst

7. Buitengerechtelijke kosten

• Bij overschrijding van een betalingstermijn is Contractspartij in verzuim zonder dat hiervoor een ingebrekestelling is vereist. Contractspartij is gedurende de periode van verzuim rente verschuldigd over het openstaande bedrag van 1% per maand of per gedeelte daarvan, ook in geval uitstel van betaling wordt overeengekomen. De rente zal berekend worden vanaf de eerste dag van de maand waarover de prijs niet tijdig is betaald tot aan de dag van algehele betaling.

• Indien Contractspartij nalatig blijft met nakoming van een verplichting uit de Overeenkomst, is Contractspartij tevens gehouden tot vergoeding van buitengerechtelijke en gerechtelijke kosten. De buitengerechtelijke bedragen 15% van de hoofdsom, met een minimum van € 150,-- tenzij Contractspartij kan aantonen dat de werkelijke kosten lager zijn. In dat geval is Contractspartij gehouden tot vergoeding van de werkelijk door Switch2asp gemaakte buitengerechtelijke kosten.

8. Opschorting Switch2asp

• Contractspartij zal aan Switch2asp met het oog op de uitvoering van de Overeenkomst de benodigde medewerking verlenen, zoals het verschaffen van juiste informatie en het ter beschikking stellen van competente medewerkers, geschikte ruimte, goede apparatuur en materialen.

• Contractspartij draagt er voorts zorg voor dat alle gegevens, waarvan Switch2asp aangeeft dat deze noodzakelijk zijn, of waarvan Contractspartij redelijkerwijs behoort te begrijpen dat deze noodzakelijk zijn voor het uitvoeren van de Overeenkomst, tijdig aan Switch2asp worden verstrekt. Indien Contractspartij de voor de uitvoering van de Overeenkomst noodzakelijke gegevens, data, apparatuur, programmatuur of medewerkers niet, niet tijdig of niet overeenkomstig de afspraken ter beschikking van Switch2asp stelt en voorts bij elke toerekenbare tekortkoming in de naleving van de verplichtingen door Contractspartij, heeft Switch2asp het recht tot gehele of gedeeltelijke opschorting van de uitvoering van de Overeenkomst en heeft zij het recht om de daardoor ontstane kosten volgens haar gebruikelijke tarieven in rekening te brengen, een en ander onverminderd haar overige opschortingsrechten en onverminderd haar recht op volledige schadevergoeding.

• Switch2asp is te allen tijde bevoegd een controle uit te voeren naar de kredietwaardigheid van de Contractspartij. Switch2asp kan naar aanleiding daarvan zekerheden – in de vorm van een waarborgsom of bankgarantie – voor nakoming van de betalingsverplichting van de Contractspartij verlangen. Contractspartij is verplicht op het eerste verzoek van Switch2asp daartoe, een dergelijke zekerheid te verstrekken.

• Switch2asp is gerechtigd al haar verplichtingen uit de Overeenkomst op te schorten, indien zij gerechtvaardigde twijfel heeft omtrent de kredietwaardigheid van de Contractspartij en aan een door Switch2asp verlangde waarborgsom of zekerheidstelling zoals genoemd in het vorige lid niet wordt voldaan of indien vaststaat dan wel aannemelijk is dat Contractspartij niet aan de voorwaarden van de Overeenkomst zal (kunnen) voldoen.

9. Eigendomsvoorbehoud

• Het eigendom van de op basis van de Overeenkomst aan Contractspartij geleverde goederen voortvloeiende uit de Diensten gaat pas over op Contractspartij zodra deze al datgene wat betaald moet worden krachtens enige Overeenkomst met Switch2asp aan Switch2asp heeft voldaan.

• Licenties en gebruiksrechten die Switch2asp aan Contractspartij verschaft treden pas in werking nadat de Contractspartij al haar (financiele) verplichtingen voortvloeiende uit de overeenkomst aan Switch2asp voldaan heeft.

• Zolang de vorderingen van Switch2asp niet volledig voldaan zijn, mogen in het kader van de normale bedrijfsuitoefening de aan Contractspartij geleverde goederen die voortvloeien uit de Diensten uitsluitend onder gelijke eigendomsvoorbehoud aan derden worden overgedragen. Voorts mogen daarop ten behoeve van derden slechts beperkte rechten worden gevestigd met voorafgaande schriftelijke toestemming van Switch2asp.

• Voor zover noodzakelijk geeft Contractspartij Switch2asp een onherroepelijke volmacht, waaronder die tot binnentreden, om al datgene te doen om zonodig de Switch2asp toekomende zaken weer in haar macht te brengen.

10. Klachten, verrekening en opschorting door Contractpartij

• Aan Contractspartij komt de bevoegdheid tot ontbinding van de overeenkomst slechts toe nadat zij Switch2asp deugdelijk en zo gedetailleerd mogelijk schriftelijk ingebreke stelt en haar een redelijke termijn vergunt voor zuivering van haar tekortkoming in de nakoming van wezenlijke verplichtingen uit de overeenkomst.

• Contractspartij kan geen beroep meer doen op een klacht met betrekking tot de uitvoering van de Overeenkomst, indien zij daarvan niet schriftelijk kennis heeft gegeven aan Switch2asp binnen bekwame tijd, doch uiterlijk binnen vijf werkdagen, nadat zij het gebrek heeft ontdekt of had behoren te ontdekken.

• In geval van een terecht uitgebrachte klacht heeft Switch2asp altijd de keuze tussen aanpassing van het in rekening gebrachte tarief, het kosteloos verbeteren of -indien mogelijk- opnieuw verrichten van de afgekeurde Diensten of het geheel of gedeeltelijk niet (meer) uitvoeren van de opdracht tegen een restitutie naar evenredigheid van door Contractspartij reeds betaalde honorarium.

• Contractspartij heeft onder geen beding het recht zijn vorderingen op Switch2asp te verrekenen met vergoedingen die Contractspartij aan Switch2asp verschuldigd is. Contractspartij kan zich derhalve jegens Switch2asp nooit met een beroep op verrekening aan zijn verplichtingen tot betaling onttrekken.

• Eventuele klachten en/of aansprakelijkheden aan de kant van Switch2asp geeft Contractspartij niet het recht zijn betalingsverplichting jegens Switch2asp op te schorten.

11. Aansprakelijkheid

• Switch2asp zal de Overeenkomst naar beste inzicht en vermogen en overeenkomstig de eisen van goed vakmanschap uitvoeren. Switch2asp zal zich daarbij inspannen om de werkzaamheden steeds naar behoren te verrichten.

• Onverminderd de bepalingen over aansprakelijkheid die elders in deze voorwaarden zijn opgenomen, aanvaardt Switch2asp de wettelijke verplichtingen tot schadevergoeding voor zover dat uit dit artikel blijkt.

• Switch2asp aanvaardt aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit toerekenbare tekortkoming van Switch2asp. Switch2asp zal in die gevallen uitsluitend aansprakelijk zijn voor vervangingsschade, dat wil zeggen vergoeding van de waarde van de achterwege gebleven prestatie. Aanvullende schade, waaronder mede begrepen vertragingsschade en gevolgschade, wordt niet vergoed.

• Indien op de beperking van de aansprakelijkheid tot vervangingsschade, zoals bepaald in lid 3, onder de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan, kan Contractspartij naast vervangende schadevergoeding, vergoeding van aanvullende schade vorderen. De aanvullende schadevergoeding bedraagt nooit meer dan 25 procent van de prijs (exclusief B.T.W.) bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen voor de achterwege gebleven prestatie.

• Indien de Overeenkomst een duurovereenkomst is met een looptijd van meer dan een jaar, is Switch2asp uitsluitend aansprakelijk voor 25% van het bedongen honorarium (excl. BTW) dat in rekening is gebracht in de 12 maanden voorafgaand aan de toerekenbare tekortkoming.

• In geval van ontbinding heeft Contractspartij geen recht op enige vorm van schadevergoeding.

• Aansprakelijkheid van Switch2asp voor schade als gevolg van onrechtmatige daad is uitgesloten, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen aansprakelijkheid voor schade veroorzaakt door opzet of grove schuld van niet-leidinggevende ondergeschikten van Switch2asp, niet ondergeschikten en vertegenwoordigers.

• De hiervoor opgenomen beperkingen van de aansprakelijkheid van Switch2asp gelden niet indien de schade is veroorzaakt door opzet of grove schuld van bestuurders of leidinggevende ondergeschikten van Switch2asp. In dat geval is de aansprakelijkheid beperkt tot de prijs (exclusief B.T.W.) bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen maar nooit meer dan € 30.000,--.

• Indien met het oog op de omstandigheden van het geval geen beroep kan worden gedaan op de leden 1 tot en met 8 van dit artikel bedraagt de schadevergoeding nimmer meer dan de prijs bedongen bij de Overeenkomst tussen partijen maar nooit meer dan € 100.000,--.

• Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat Contractspartij de schade schriftelijk aan Switch2asp meedeelt binnen 5 werkdagen nadat hij deze heeft ontdekt of had behoren te ontdekken.

• Indien Switch2asp aansprakelijk is op grond van de leden in dit artikel en Switch2asp zich tegen deze aansprakelijkheid op een gebruikelijke wijze heeft verzekerd, dan wordt elke aansprakelijkheid beperkt tot het bedrag dat in een voorkomend geval onder deze verzekering voor uitkering in aanmerking komt.

12. Rechten van derden

• Contractspartij is zelf aansprakelijk voor het gebruik (en eventueel misbruik) van de door Switch2asp aan haar toegekende gebruikersnamen/loginnamen, domeinnamen, wachtwoorden en e-mailadressen. Switch2asp is hierbij gerechtigd wijzigingen erin aan te brengen voor zover zij dit nodig acht voor haar dienstverlening. Switch2asp is niet verantwoordelijk voor de beveiliging van de gegevens die door Contractspartij op haar systemen worden geplaatst, tenzij Partijen dit uitdrukkelijk afspreken.

• Contractspartij staat ervoor in dat Switch2asp door de uitvoering van de Overeenkomst noch direct noch indirect inbreuk maakt op de eventuele rechten van derden een en ander in de ruimste zin des woords.

• Switch2asp garandeert niet dat de aan Contractspartij geleverde Diensten geen inbreuk maken op enig recht van intellectueel eigendom van derden. Contractspartij zal de rechten van intellectuele eigendom die op de geleverde Diensten rusten respecteren.

• Switch2asp is gerechtigd, zonder schadeplichtig te geraken, haar dienstverlening te staken en gestaakt te houden indien haar aannemelijk is geworden dat daarmee inbreuk gemaakt zou kunnen worden op rechten van derden.

13. Duur overeenkomst & tussentijdse beeindiging van de Overeenkomst

• De Overeenkomst tussen Partijen wordt geacht te zijn aangegaan voor onbepaalde tijd, tenzij in de Overeenkomst uitdrukkelijk hiervan afgeweken wordt. Indien contracten worden aangegaan voor een jaar, zullen deze automatisch verlengd worden aan het einde van het jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en benadrukt.

• De Overeenkomst voor onbepaalde tijd kan door beide partijen worden opgezegd, mits dit schriftelijk en aangetekend geschiedt en met inachtneming van een termijn van tenminste 2 maanden, onverminderd het recht van Switch2asp op schadevergoeding. Uit de Overeenkomst kan voortvloeien dat tussen partijen een langere termijn in acht zal moeten worden genomen.

• De Overeenkomst zal van rechtswege, zonder rechterlijke tussenkomst zijn beeindigd indien Switch2asp per brief opzegt, in de navolgende gevallen:

• indien Contractspartij ondanks sommatie in gebreke blijft binnen 5 werkdagen na sommatie alsnog aan zijn contractuele verplichtingen - anders dan betalingsverplichtingen - te voldoen;

• met onmiddellijke ingang: indien Contractspartij in verzuim is voor wat betreft verschuldigde vergoedingen aan Switch2asp te voldoen; • met onmiddellijke ingang: bij of bij aanvraag van faillissement, surseance van betaling van de Contractspartij en/of het toepasselijk verklaren van de schuldsaneringsregeling op de Contractspartij;

• met onmiddellijke ingang: bij ontbinding van de Contractspartij als zijnde rechtspersoon: Ingeval van tussentijdse beeindiging, zullen de vorderingen van Switch2asp op Contractspartij onmiddellijk opeisbaar zijn en heeft Switch2asp het recht om van Contractspartij volledige vergoeding van door haar geleden schade te vorderen.

• Na beeindiging van de Overeenkomst om welke reden dan ook, heeft Switch2asp het recht om Contractspartij te verzoeken het gebruik van de Diensten met onmiddellijke ingang te staken en gestaakt te houden en te verzoeken alle documenten, rapportages, geleverde geoptimaliseerde pagina's en adviezen te verwijderen van de webpagina's van Contractspartij en voorts alle materialen die verband houden met de Diensten aan Switch2asp te retourneren, aan welk verzoek Contractspartij onmiddellijk gehoor zal geven.

14. Vertrouwelijke gegevens, overname personeel & privacy

• Beide partijen zijn verplicht tot geheimhouding van alle vertrouwelijke informatie die zij in het kader van hun Overeenkomst van elkaar of uit andere bron hebben gekregen. Informatie geldt als vertrouwelijk als dit door de andere partij is medegedeeld of als dit voortvloeit uit de aard van de informatie.

• Elk der partijen zal gedurende de looptijd van de overeenkomst evenals een jaar na beeindiging daarvan slechts na voorafgaande schriftelijke toestemming van de andere partij, medewerkers van de andere partij die betrokken zijn of zijn geweest bij de uitvoering van de overeenkomst, in dienst nemen dan wel anderszins, direct of indirect, voor zich laten werken. Switch2asp zal de betreffende toestemming in voorkomend geval niet onthouden indien Contractspartij een passende schadeloosstelling heeft aangeboden.

• Contractspartij vrijwaart Switch2asp voor aanspraken van personen van wie persoonsgegevens zijn geregistreerd of worden verwerkt in het kader van een persoonsregistratie die door Contractspartij wordt gehouden of waarvoor Contractspartij uit hoofde van de wet anderszins verantwoordelijk is.

15. Overmacht

• Een tekortkoming wordt een partij niet toegerekend indien zij het gevolg is van een omstandigheid, die niet te wijten is aan de schuld van een partij, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt. Onder meer de volgende omstandigheden komen niet voor rekening van Switch2asp, ook indien zij bij het sluiten van de Overeenkomst voorzienbaar waren: werkstakingen, transport- of bedrijfsstoringen, onlusten, oorlogstoestanden, wetsvoorschriften en overheidsmaatregelen, ziekte van door Switch2asp ingeschakelde hulppersonen, natuurrampen, diefstal, molest, brand en storingen op internet, WAP of andere (mede) door derden beheerde (al dan niet mobiele) infrastructuren.

16. Intellectuele- en industriele eigendomsrechten

• De bepalingen uit dit artikel gelden tenzij uitdrukkelijk door partijen schriftelijk anders is overeengekomen, middels een daartoe reikende door partijen ondertekende akte.

• Alle rechten van intellectuele en industriele eigendom op de krachtens de Overeenkomst ontwikkelde of ter beschikking gestelde Diensten of andere materialen zoals analyses, ontwerpen, documentatie, rapporten, offertes, evenals voorbereidend materiaal daarvan, berusten uitsluitend bij Switch2asp, diens licentiegevers of diens toeleveranciers en Contractspartij erkent dit ook.

• De Overeenkomst ziet derhalve op generlei wijze toe op overdracht van enig intellectueel- en industrieel eigendomsrecht van Switch2asp op Contractspartij. Contractspartij verkrijgt uitsluitend de gebruiksrechten die bij deze voorwaarden en de wet uitdrukkelijk worden toegekend. Ieder ander of verdergaand recht van Contractspartij tot verveelvoudiging van programmatuur, websites, databestanden of andere materialen is uitgesloten. Een aan Contractspartij toekomend recht tot gebruik is niet-exclusief en niet-overdraagbaar en niet sublicentieerbaar aan derden.

• Contractspartij garandeert dat geen rechten van derden zich verzetten tegen beschikbaarstelling aan Switch2asp van apparatuur, programmatuur, voor websites bestemd materiaal (beeldmateriaal, tekst, muziek, domeinnamen, logo's etc.), databestanden, of andere materialen, waaronder ontwerpmateriaal, met het doel van gebruik, bewerking, installatie of incorporatie (bijv. in een website). Contractspartij zal Switch2asp vrijwaren tegen elke actie die gebaseerd is op de bewering dat zodanig beschikbaar stellen, gebruiken, bewerken, installeren of incorporeren inbreuk maakt op enig recht van derden.

• Het is Contractspartij niet toegestaan enige aanduiding betreffende het vertrouwelijke karakter dan wel betreffende auteursrechten, merken, handelsnamen of andere rechten van intellectuele of industriele eigendom uit de Diensten te verwijderen of te wijzigen.

• Voor zover gebruik gemaakt wordt van domeinnamen, zullen alle domeinnamen op naam van Switch2asp geregistreerd worden, tenzij Partijen anderszins uitdrukkelijk overeenkomen.

• Switch2asp heeft het recht de naam en het logo van een Contractspartij te gebruiken in haar eigen reclame-uitingen dan wel het voor hem tot stand gebrachte werk in haar bedrijfspresentaties of promoties te noemen, alsmede als contractspartij van Switch2asp te noemen op haar website(s).

• Switch2asp heeft het recht alle door haar verzamelde content / werken / data voortvloeiende uit de geleverde Diensten vanuit een databank te (doen) exploiteren. Voor wat betreft de door Switch2asp opgebouwde databanken heeft Switch2asp te gelden als Producent als bedoeld in artikel 1 lid 1 onder b van de Databankenwet.

• Switch2asp draagt door het hanteren van deze algemene voorwaarden op generlei wijze haar rechten over als Producent van haar Databanken overeenkomstig het bepaalde in artikel 2 lid 4 van de Databankenwet.

• Ingevolge haar positie als Producent in de zin van de Databankenwet zullen aan Switch2asp dan ook de uitsluitende rechten als bedoeld in artikel 2 lid 1 Databankenwet toekomen, te weten het toestemming verlenen voor de volgende handelingen:

• het opvragen of hergebruiken van het geheel of een in kwalitatief of kwantitatief opzicht substantieel deel van de inhoud van de Databank;

• het herhaald en systematisch opvragen of hergebruiken van in kwalitatief of in kwantitatief opzicht niet substantiele delen van de inhoud van een Databank, voor zover dit in strijd is met de normale exploitatie van die Databank of ongerechtvaardigde schade toebrengt aan de rechtmatige belangen.

17. Geschillen

• Op Overeenkomsten met Switch2asp is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De toepasselijkheid van het Weens Koopverdrag wordt terzake alle Overeenkomsten uitdrukkelijk uitgesloten. Alle geschillen zullen in eerste instantie uitsluitend aanhangig worden gemaakt bij de bevoegde rechter te Alkmaar tenzij dwingend recht anders voorschrijft.

18. E-mail

• Indien op grond van deze algemene voorwaarden of enige Overeenkomst tussen partijen een schriftelijke mededeling van een der partijen wordt verlangd, dient deze per post of fax te worden verzonden. Een e-mailbericht wordt daaraan niet gelijk gesteld, tenzij Partijen uitdrukkelijk anders overeenkomen.

19. Wijziging, nietigheid en vernietigbaarheid van de voorwaarden

• Switch2asp is bevoegd wijzigingen in deze voorwaarden aan te brengen. Deze wijzigingen treden in werking op het aangekondigde tijdstip van inwerkingtreden. Switch2asp zal de gewijzigde voorwaarden tijdig aan Contractspartij toezenden. Indien geen tijdstip van inwerkingtreden is medegedeeld treden wijzigingen jegens Contractspartij in zodra hem de wijziging is medegedeeld.

• Nietigheid of vernietiging, om welke reden dan ook, deels of geheel, van enige bepaling van de Overeenkomst tast de geldigheid van de overige bepalingen niet aan. De betrokken (delen van die) bepaling zal (zullen) in overleg met partijen worden omgezet in de rechtens wel toelaatbare bepaling die naar inhoud en strekking daar het meest mee overeenstemt, onverminderd het bepaalde in artikel 3:42 Burgerlijk Wetboek.

20. Bijlagen Bijlagen bij de Overeenkomst vormen een onlosmakelijk deel daarvan.

Bij strijd tussen bepalingen tussen de bijlage(n) en de Overeenkomst prevaleert de Overeenkomst tenzij in de bijlage(n) uitdrukkelijk van de Overeenkomst wordt afgeweken.

 

DEEL B: BIJZONDERE BEPALINGEN BETREFFENDE DE HOSTINGFACILITEITEN DOOR SWITCH2ASP TEN BEHOEVE VAN CONTRACTSPARTIJ

Deze bepalingen zijn geldig indien en voorzover Contractspartij toegang heeft tot ICT systemen van Switch2asp dan wel haar website(s) door Switch2asp laat hosten en partijen hiervoor een separate Hostovereenkomst gesloten hebben. Bijzondere bepalingen

• Contractspartij zal zich opstellen en/of zich gedragen conform datgene wat van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker verwacht mag worden. Contractspartij stelt Switch2asp zo spoedig mogelijk schriftelijk in kennis van wijzigingen in relevante gegevens, voor zover Switch2asp deze gegevens nodig heeft voor de door haar te verrichten Diensten.

• Contractspartij onthoudt zich ervan overige klanten van Switch2asp of internetgebruikers te hinderen en schade toe te brengen aan het systeem. Het is Contractspartij verboden processen of programma's - al dan niet via het systeem - op te starten waarvan Contractspartij weet of redelijkerwijs kan vermoeden dat zulks Switch2asp, overige klanten of internetgebruikers hindert of schade toebrengt. Hierbij is nadrukkelijk ook indirecte schade inbegrepen door misconfiguratie aan Gebruikerszijde, bijvoorbeeld maar niet uitsluitend door 'open relaying' door een verkeerd geconfigureerde mailserver. Het is Contractspartij slechts toegestaan processen of programma's op te starten indien er een directe, door Switch2asp toegestane verbinding met het systeem bestaat.

• Het is Contractspartij niet toegestaan het systeem en de schrijfruimte te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met toepasselijke wettelijke bepalingen, de netiquette, de richtlijnen van de Reclame Code Commissie, de Overeenkomst of deze algemene voorwaarden. Hieronder vallen onder meer, maar niet uitsluitend, de navolgende handelingen en gedragingen:

• spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Switch2asp;

• het inbreuk plegen op auteursrechtelijk beschermde werken of het anderszins handelen in strijd met intellectuele eigendomsrechten van derden;

• het openbaar maken of verspreiden van (kinder)pornografie, racistische uitingen, en beledigende uitingen;

• seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen;

• het doen van crimineel dataverkeer, inhoudende dat het systeem van Switch2asp gebruikt wordt voor het plegen van (structurele) strafbare handelingen dan wel ter ondersteuning van een criminele organisatie in de zin der wet;

• hacken; het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet;

• cracken; het zonder toestemming binnendringen van andere computers of computersystemen op het internet en daarin veranderingen aanbrengen.

• Contractspartij zal zoveel mogelijk trachten te voorkomen dat de belangen van Switch2asp geschaad worden en zal zich met name zodanig gedragen dat iedere aansprakelijkheid van Switch2asp als tussenpersoon voor onrechtmatige en/of strafbare inhoud van de websites en/of hyper- en deeplinks op die websites wordt vermeden. Mocht Switch2asp ervan op de hoogte komen en/of worden gesteld dat een door Contractspartij door middel van het gebruik van haar Diensten openbaar gemaakte publicatie inbreuk maakt op de rechten van derden of dat Contractspartij anderszins onrechtmatig en/of strafbaar handelt, kan Switch2asp Contractspartij sommeren de desbetreffende publicatie binnen zo snel mogelijk, maar in ieder geval binnen 24 uur te (doen) verwijderen. Indien Contractspartij hieraan geen gevolg geeft, is Switch2asp gerechtigd de publicatie zelf van haar systemen te (doen) verwijderen. Switch2asp is niet gehouden tot enige vorm van schadevergoeding wegens het verwijderen van bovenstaand omschreven materiaal.

• Switch2asp kan alle tot haar beschikkingzijnde gegevens van Contractspartij aan derden verstrekken indien daarvoor een wettelijke grondslag bestaat dan wel dat in rechte van Switch2asp gevorderd wordt dan wel dat op last van de Officier van Justitie van Switch2asp gevorderd wordt. Switch2asp zal als dan niet gehouden zijn tot enige vorm van schadevergoeding jegens Contractspartij.

• Indien Switch2asp in en/of buiten rechte wordt aangesproken door een derde ter zake van onrechtmatig handelen en/of nalaten door of vanwege Contractspartij, zal Contractspartij Switch2asp ter zake vrijwaren en volledig schadeloosstellen.

• Contractspartij dient verder redelijke maatregelen te nemen om te voorkomen dat een computervirus of -worm op het netwerk van Switch2asp of het internet wordt verspreid, gemaakt of geintroduceerd.

• Switch2asp neemt de redelijkerwijs mogelijke technische en organisatorische maatregelen ten behoeve van de veiligheid en beveiliging van haar systemen en de opgeslagen persoonsgegevens, daarbij rekeninghoudende met de aard van de risico's, de stand van de techniek en de kosten van implementatie daarvan.

 

TOEVOEGING ALGEMENE BEPALINGEN

21 Toevoeging Algeneme Bepalingen:

21.1.1 Duur van de overeenkomst:

Alle overeenkomsten tussen Leverancier en Client worden aangegaan voor een jaar, welke automatisch verlengd worden aan het einde van dat jaar, tenzij schriftelijk anders is overeengekomen en benadrukt.

21.1.2 Tot stand koming / Bestelling

Client tekent in beginsel een contract waarin waarin zij verklaart dat alle producten die achteraf worden besteld in rekening gebracht zullen worden door Leverancier. Bestelingen mogen tot stand komen indien Client een telefonische opdracht of opdracht via internet geeft en zich daarbij identificeerd doormiddel van een door de Leverancier verstrekt wachtwoord of het wachtwoord dat op het bestelmoment het juiste wachtwoord is voor de Hosting Manager van Client. Spelfouten in domeinnamen die tot stand zijn gekomen door een telefonische bestelling zijn voor risico en rekening van de Client.

21.1.3 Registratie Domeinnamen.

Domeinnamen zullen door Switch2asp worden ondergebracht bij Yourhosting BV.

21.2 Rechtspersonen:

Indien de Client uit hoofde van een bedrijf, stichting of vereniging handelt, zal Client te allen tijde persoonlijk verantwoordelijk worden gehouden voor openstaande facturen in geval mocht blijken dat Client ten tijde van opdrachtgeving aan de Leverancier niet bevoegd was te handelen namens de rechtspersoon waarvoor de overeenkomst is aangegaan, of als de rechtspersoon voor wie getekend is afziet van haar verplichtingen te betalen. Tevens heeft Leverancier het recht om kosten die door derden aan de Leverancier zijn opgelegd, door te berekenen aan de Client indien deze het gevolg zijn van onbevoegd handelen van Client uit naam van de voorgehouden rechtspersoon bij Leverancier.

21.3 Opzegging:

21.3.1 Opzegging van overeenkomsten dienen SCHRIFTELIJK 2 maanden voor beeindiging van het contractsjaar / de factuurmaand te geschieden. Een contractsjaar begint op de eerste dag van een maand. (Is Client bijvoorbeeld in September klant geworden dan is September de factuurmaand en dient de opzegging te geschieden voor 1 Juli). Indien Client te laat is met opzeggen zal deze gehouden worden aan automatische verlenging van het nieuwe contractjaar. Opzegging zal bovendien nimmer leiden tot restitutie van hetgeen reeds gefactureerd is. Client gaat er mee akkoord dat ook binnen de eerste 7 dagen van het contracttermijn geen aanspraak gemaakt kan worden op de wettelijke 7 dagen ontbindingstijd, mede omdat Leverancier binnen deze 7 dagen begint met nakoming van de overeenkomst.

21.3.2 Wanneer na opzegging en het verstrijken van de looptijd van het contract mocht blijken dat Client verzuimd heeft voor een tijdige verhuizing van domeinnamen zorg te dragen, zullen deze met een jaar worden verlengd en gefactureerd.

21.3.3 Ten tijde van opzegging zal er een eindafrekening plaatsvinden van de producten die slechts gedeeltelijk zijn gefactureerd, welke gedurende het contractsjaar zijn afgenomen en derhalve in rekening zijn gebracht tot de maand-type waarin Client in beginsel klant geworden is. Hierbij geld dat voor alle producten van Leverancier een minimale looptijd van 1 tot 2 jaar geldt.

21.3.4 Opzeggingen zullen door de leverancier slechts in behandeling worden genomen indien Client geen vorderingen meer heeft open staan bij Leverancier. Indien Client verzuimd om openstaande vorderingen te betalen zullen de afgenomen producten worden verlengd met een jaar.

21.3.5 Opzeggingen zullen altijd worden bevestigd per e-mail. Indien Client binnen 7 dagen geen bevestiging heeft ontvangen, wordt Client geacht contact met Leverancier op te nemen per telefoon, om te informeren of het opzeggingsformulier ontvangen is.

21.4 Betalingsverzuim:

Indien client na herhaaldelijke verzoeken nog steeds niet aan de betalingsverplichtingen heeft voldaan, zal het hosting account door leverancier worden beeindigd. De domeinnamen van client zullen technisch worden opgeheven en direct daarna geregistreerd worden op onze naam (Leverancier heeft het recht de domeinnamen op te heffen indien client in verzuim blijft). Indien client weer gebruik wenst te maken van de domeinnamen dient client de facturen te betalen met daarbij 15% heraansluitingskosten over de openstaande bedragen tot het moment van afsluiting met een minimum van € 25,-. Pas na betaling zal leveranciert overgaan tot overdracht van de domeinnamen op naam van de client.

21.5 Automatisch Incasso:

Indien na automatisch incasso de betaling tot 2x toe niet incasseerbaar blijkt te zijn, zal Leverancier € 5,- administratiekosten in rekening brengen. Wanneer Client ten onrechte de incasso storneerd zal Leverancier € 25,- administratiekosten in rekening brengen.

22. Reclames

22.1 Eventuele reclames worden door ons slechts in behandeling genomen indien zij ons rechtstreeks binnen 3 werkdagen na levering van de betreffende prestatie schriftelijk hebben bereikt, onder nauwkeurige opgave van de aard en de grond der klachten.

22.2 Reclames over facturen dienen eveneens schriftelijk te worden ingediend en wel binnen 5 werkdagen na de factuurdatum

22.3 Na het verstrijken van deze termijn wordt de wederpartij geacht het geleverde, respectievelijk de factuur, te hebben goedgekeurd. Alsdan worden reclames niet meer door ons in behandeling genomen.

22.4 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden, zijn wij uitsluitend verplicht alsnog de overeengekomen prestatie te leveren.

22.5 Indien de reclame door ons gegrond wordt bevonden schort dit de betalingsverplichting van de wederpartij op, tot het moment waarop de reclame is afgewikkeld, echter met dien verstande dat dit slechts dat deel van de factuur betreft waarop reclame gegrond wordt geacht.

22.6 Retournering van het geleverde kan slechts geschieden na onze voorafgaande schriftelijke toestemming, onder door ons te bepalen voorwaarden.

23. Ingeval de wederpartij:

A failliet wordt verklaard, surseance van betaling aanvraagt, dan wel beslag op het geheel of een gedeelte van zijn eigendommen wordt gelegd,

B. komt te overlijden of onder curatele wordt gesteld,

C. enige uit de overeenkomst en/of deze voorwaarden op hem rustende verplichting niet nakomt,

D. nalaat een factuurbedrag of een gedeelte daarvan binnen de daarvoor gestelde termijn te voldoen, heeft Leverancier door het enkel plaatsgrijpen van een der opgemelde omstandigheden het recht, hetzij de overeenkomst te ontbinden, hetzij onze dienstverlening op te schorten, hetzij enig bedrag verschuldigd door de wederpartij op grond van de door ons verleende diensten, terstond en zonder dat enige waarschuwing of ingebrekestelling nodig is in zijn geheel op te eisen, alles onverminderd ons recht op schadevergoeding van kosten, schaden en rente.

24.1 SPAM-Beleid:

Wat is spam ?

Spamming: het ongevraagd verzenden van grote hoeveelheden e-mail met dezelfde inhoud en/of het ongevraagd in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet posten van een bericht met dezelfde inhoud. Hieronder is ook spam begrepen die via elke andere provider wordt verstuurd met referentie aan een website, e-mail adres of andere dienst bij Switch2asp.

Waarom?

In tegenstelling tot de traditionele verspreiders van "junk mail", die postpapier, enveloppen en port betalen, kunnen verspreiders van Unsolicited Bulk E-mail (UBE) en Unsolicited Commercial E-mail (UCE), oftewel grote hoeveelheden ongevraagde commerciele e-mail (ook wel spam genoemd), zonder al te veel kosten aan hun eigen zijde voor grote overlast en enorme kosten zorgen aan de zijde van de ontvangers van dergelijke e-mail.

Deze kosten zijn oa.:

* Bandbreedte van de ISP om spam te verspreiden; Additionele IP infrastructuur

* Het signaleren, filteren en verwijderen van spam (UBE en UCE)

* Uitbreiding van de infrastructuur met hard- en software voor de benodigde voorzorgsmaatregelen Switch2asp is van mening dat de bovenstaande kosten niet zonder meer aan de gebruikers van het Internet kunnen worden opgedrongen. Het uitbannen van spam zal volgens Switch2asp leiden tot een beter en goedkoper gebruik van het Internet en stelt Switch2asp beter in staat haar klanten een efficiente en betaalbare service te verlenen.

Indien u voor uw site reclame wilt maken, gebruik dan alstublieft een ander middel. Het probleem is dat bijna niemand positief reageert op spam berichten. Veel mensen gaan boze e-mail sturen, en vaak komt deze e-mail bij de provider (dus ons) terecht. Wij zijn verplicht deze te beantwoorden. Doen wij dit niet, dan wordt Switch2asp naar alle waarschijnlijkheid opgenomen in allerlei anti spam filters, waar wij en onze andere klanten dan de dupe van worden.

Het beleid

* A. Het is klanten verboden om spam berichten te verzenden aan iedere willekeurige Internet gebruiker en/of het ongevraagd posten van dergelijke berichten in grote aantallen nieuwsgroepen op het Internet via het netwerk van Switch2asp. Dit geldt tevens indien deze handelingen worden verricht bij een andere provider maar de bedoelde website wordt gehost bij Switch2asp.

* B. Het is klanten verboden om tijdelijk of permanent met een onvoldoende beveiligde mail server verbonden te zijn in het netwerk van Switch2asp. YH 12D De mailserver is toegestaan om inkomende e-mail te accepteren dat is bedoeld voor de desbetreffende domein(en), en e-mail te verzenden dat afkomstig is van het door Switch2asp toegekende IP adres(sen). Het is expliciet verboden e-mail te accepteren buiten het toegekende netwerk welke bedoeld is voor verzending buiten dit netwerk. Anders gezegd: de mailserver is het begin of het eindpunt voor e-mail, geen tussenstation. Switch2asp heeft het recht om een onvoldoende beveiligde mail server zonder kennisgeving vooraf te blokkeren op het Internet.

* C. Bulk e-mail is toegestaan indien gebruik wordt gemaakt van de zogenaamde verified OPT-IN regeling. Mailings waar een database voor is gebruikt waarin de ontvanger de verzender (de klant) niet heeft geautoriseerd, worden behandeld als spam en Switch2asp zal dit bij de ontvangst van klachten als zodanig behandelen.

* D. Klachten betreffende spam dienen te worden ingediend per e-mail op abuse @ firstfind.nl. De klacht moet een volledige kopie inclusief originele headers van de mogelijke spam e-mail bevatten. Nadat is vastgesteld of de klacht daadwerkelijk UBE of bulk UCE betreft, krijgt de klant een officiele waarschuwing: FTO ("First Time Offender"). Indien binnen 24 uur geen reactie volgt waaruit blijkt dat er voldoende maatregelen zijn genomen om spam te voorkomen, behoudt Switch2asp zich het recht voor, de door Switch2asp toegekende IP adres(sen) of site van het Internet te weren.

* E. Gefundeerde klachten over een klant die reeds bekend staat als FTO zullen er toe leiden dat Switch2asp zonder kennisgeving vooraf de respectievelijke DNS records steeds voor een periode van minimaal 48 uur zal verwijderen. De klant wordt op de hoogte gesteld dat deze de status van STO ("Second Time Offender") heeft verworven. Switch2asp houdt zich het recht voor de dienst aan de klant zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn, definitief op te heffen. Als een onvoldoende beveiligde server is gebruikt voor het verzenden of doorsturen van spam, wordt poort 25 (SMTP) geblokkeerd voor het (de) respectievelijke IP adres(sen).

* F. Klanten die voor de derde maal de fout ingaan (TTO, "Third Time Offenders") worden altijd onherroepelijk afgesloten zonder enig recht op kostenvermindering voor de nog lopende abonnementstermijn.

* G. Switch2asp heeft het recht om dataverkeer te blokkeren van andere netwerken om zodanig spam te weren of te voorkomen. Het is mogelijk dat dit kan leiden tot tijdelijke uitval van verbinding(en) met andere netwerken.

24.2 Abuse Policy

De Klant zal zich in alle opzichten opstellen en gedragen conform hetgeen van een verantwoordelijk en zorgvuldig internetgebruiker mag worden verwacht. Het is de Klant niet toegestaan de Switch2asp Producten te gebruiken voor handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de wet, de goede zeden, de openbare orde en de algemeen aanvaarde waarden en normen die gelden voor internet als zodanig. Teneinde duidelijkheid te scheppen omtrent gebruik en misbruik van domeinnamen, serverruimte en aanverwane diensten gaat u tevens akkoord met onze ACCEPTABLE USE/ ABUSE POLICY.

Bepalingen voor domeinnamen

25. Algemene bepalingen voor domeinnamen

25.1 Leverancier is teken- en handelsbevoegd uit naam van Client of Reseller domeinnamen aan te vragen, over te dragen, op te heffen en domeinnaam gegevens te wijzigen, indien Client daartoe opdracht heeft gegeven. Opdrachten kunnen in dit artikel ook tot standkomen d.m.v. wachtwoord indentificatie via internet.

25.2 Indien het domilicilie adres van Leverancier wordt gebruikt ten behoeve van contact gegevens in de whois-databases, zal Client als eindgebruiker van de domeinnaam bij weg-verhuizing het domilicilie laten wijzigen, zodat Leverancier niet meer in verband kan worden gebracht met de betreffende domeinnaam.

25.3 Client vrijwaart Leverancier van alle aansprakelijkheid voor het niet op tijd of niet juist registreren van domeinnamen. Client dient zelf te controleren of na bestelling de gewenste diensten of producten naar wens zijn geleverd door leverancier.

26. Bepalingen bij .DE domeinnamen

26.1 Domeinnamen onder het top-level domein .DE worden bij Switch2asp geregistreerd via Yourhosting BV (bij YourSRS). Bij de registratie van een .DE domeinnaam treedt leverancier als bemiddelaar op uit naam van YourSRS, waarin een overeenkomst tot stand komt tussen de Client en DENIC eG. De communicatie betreffende de rechten en plichten tussen Client en DENIC eG vindt plaats tussen Client en Leverancier.

26.2 Indien Leverancier niet meer aan haar verplichtingen jegens DENIC eG zou kunnen voldoen, zijn de eigendomsrechten van Client op de domeinnaam beschermd in de overeenkomst die hierbij tot stand is gekomen tussen Client en DENIC eG, waarbij een financiele verplichting van Client voor .DE domeinnaamregistratie ontstaat ten gunste van DENIC eG volgens de door haar gevoerde tarieven.

26.3 Client heeft via deze algemene voorwaarden kennis genomen van de domeinnaamregistratie richtlijnen (DENIC-Domainrichtlinien), de prijslijst van DENIC eG (DENIC-Preisliste) en de algemene voorwaarden van DENIC eG (DENIC-Domainbedingungen).

27. Bepalingen bij .UK domeinnamen

27.1 Domeinnamen onder het top-level domein .UK worden bij Switch2asp geregistreerd via Yourhosting BV (bij YourSRS). Bij de registratie van een .UK domeinnaam treedt leverancier als bemiddelaar op uit naam van YourSRS, waarin een overeenkomst tot stand komt tussen de Client en Nominet.uk. De communicatie betreffende de rechten en plichten tussen Client en Nominet.uk vindt plaats tussen Client en Leverancier.

27.2 Client heeft indien van toepassing kennis genomen van de algemene voorwaarden van Nominet.uk.

Get in touch

Switch2asp

Praat met ons